Bedankt juf! Bedankt meester!

Heb je een winkel of een webshop?

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens , verkoper website & webshop
https://www.liezelijn.be/ is eigendom van :
Liezelijn
Lies Slaets
Boerenkrijgstraat 127
2800 Mechelen – België
+32479600976
info@liezelijn.be
Zaakvoerder: Lies Slaets
Ondernemingsnummer: 0726.683.220

Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijzen wij je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Bestel je iets in de shop? Dan ga je akkoord met deze voorwaarden. Vragen? Stuur een mailtje naar info@liezelijn.be.

Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden?

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Liezelijn’: Liezelijn GCV, met geregistreerd adres te Boerenkrijgstraat 127, 2800 Mechelen, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0726.683.220
‘Koper’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Liezelijn in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
‘Producten’: het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.
‘Verkoopovereenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.
Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Liezelijn en de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.
In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven sowieso onverkort van toepassing.
Liezelijn behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Liezelijn en Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als Liezelijn voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt. Door het plaatsen van een bestelling via de website verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met deze algemene voorwaarden en deze te accepteren. De via de website van Liezelijn gegeven informatie maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

De prijzen zoals vermeld op de website van Liezelijn zijn in euro’s. De prijzen kunnen ten alle tijde door Liezelijn worden gewijzigd. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website. Alle offertes en aanbiedingen van Liezelijn zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt als het product of de dienst waarop de offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Liezelijn kan niet aan de offerte of aanbieding worden gehouden als Opdracht redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte en op de website van Liezelijn genoemde prijzen zijn inclusief verpakkingskosten. Verzendkosten worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze. Bij uitzonderingen wordt dit vermeld op de website.

Indien de aanvaarding afwijkingen bevat ten opzichte van de offerte of aanbieding, dan is Liezelijn daar niet aan gebonden, tenzij hierover schriftelijke overeenstemming is bereikt tussen Liezelijn en Opdrachtgever. Een samengestelde offerte kan alleen in zijn geheel worden geaccepteerd. Liezelijn is niet gebonden om een gedeelte van de opdracht tegen het overeenkomstige deel van de opgegeven prijs te leveren. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Hoe komt de overeenkomst tot stand?

De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Liezelijn komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website van Liezelijn, en deze per email door Liezelijn is bevestigd. Liezelijn is gerechtigd geplaatste bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opdrachtgever zal hiervan in kennis worden gesteld.

Aanlevering gegevens

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste aanlevering van gegevens benodigd voor het produceren van bestelde artikelen.

Voordat artikelen geproduceerd worden dient Opdrachtgever akkoord te gaan met de voorbeeldweergaven of verstrekte digitale proef van het product. Na akkoord door Opdrachtgever kan Liezelijn niet meer aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de gegevens van het geleverde artikel.

Hoe wordt mijn product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. Conform het Wetboek Economisch Recht betreft de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.

In het geval dat een door u besteld product niet op voorraad zou zijn, verplichten wij ons ertoe u binnen vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per email op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het product aan u geleverd kan worden.

Liezelijn doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. Liezelijn neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending.

Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Liezelijn schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Liezelijn is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

Herroepingsrecht

Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de Consument binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Liezelijn:

– De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

– Naam en adres van de Consument;

– Handtekening van de Consument;

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Consument, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar Liezelijn en een retour document aanvragen via info@liezelijn.be. Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugzending naar de Consument.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht zal Liezelijn binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Consument aan Liezelijn betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument.

Transport

Liezelijn draagt zorg voor een deugdelijke verpakking van de door haar geleverde artikelen. Verpakkingsmaterialen worden niet teruggenomen door Liezelijn. Schade aan verpakkingsmaterialen worden niet gezien als productschade, en Liezelijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de verpakking door transport.

Overmacht

Liezelijn zal al het mogelijke doen om de verplichtingen na te komen. Liezelijn kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken indien dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die Liezelijn niet in de hand heeft. Uiteraard zullen wij zo snel mogelijk gepaste oplossingen trachten te vinden om de verplichtingen alsnog na te komen.

Hoe verloopt de betaling?

Bestelde artikelen worden direct vooraf betaald door Opdrachtgever. Artikelen worden pas in productie genomen na ontvangst van de volledige verschuldigde betaling door Liezelijn. Voor de custom made items geldt betaling achteraf – er zal dan een factuur worden opgemaakt na goedkeuring van Opdrachtgever. Voor een factuur staat een betalingstermijn van tien dagen.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Door Liezelijn gemaakte incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Eigendomsvoorbehoud

Liezelijn blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig is nagekomen.

Overeenkomst

Indien door Liezelijn een proef is verstrekt aan Opdrachtgever, dan geldt deze als indicatie. Afwijkingen tussen het eindproduct en het getoonde voorbeeld van geringe betekenis zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst, korting of schadevergoeding.

Klachten die worden ingediend na versturen van de kaarten of in gebruik name van de producten kunnen niet meer in behandeling genomen worden. Opdrachtgever heeft op dat moment de geleverde producten geaccepteerd zoals geleverd. Er kan dan nimmer een beroep op korting of schadevergoeding worden gedaan.

Garantie

Liezelijn garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

Indien het geleverde product gebreken vertoont heeft Opdrachtgever recht op herstel of vervanging van het product. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Liezelijn worden gezonden. Liezelijn wordt daarvan eigenaar.

Liezelijn heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever volledig te crediteren.

De hier genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Liezelijn, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Liezelijn geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden, et cetera.

Aansprakelijkheid


Indien Liezelijn aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Liezelijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Liezelijn is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Liezleijn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Liezelijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Indien Liezelijn aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Liezelijn beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Liezelijn is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Liezelijn.

 

Risico overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

 

Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Liezelijn voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Liezelijn toerekenbaar is. Indien Liezelijn uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Liezelijn zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Liezelijn, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Liezelijn en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Liezelijn voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Auteursrecht en intellectueel eigendom
Liezelijn behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Op alle ontwerpen van Liezelijn rust auteursrecht. De ontwerpen van Liezelijn mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Liezelijn.

 

Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Liezelijn tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Liezelijn, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

 

Alle door Liezelijn eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, enz., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Liezelijn worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Liezelijn behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van Liezelijn is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liezelijn. Het door Liezelijn geleverde drukwerk wordt discreet voorzien van de naam Liezelijn om de auteursrechtelijke bescherming tot uiting te brengen. Het is niet mogelijk drukwerk zonder deze naamsvermelding te bestellen.

 

Privacy
Door Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend door Liezelijn gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits dat noodzakelijk is voor de betaling en bezorging van de bestelling. Persoonsgegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld voor commerciële doeleinden.

 

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Liezelijn, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, behoudens de toepassing van een andersluidende dwingende bepaling.